next up prev

Wilderness: Mixteco de Penoles

Language Name: Mixteco de Penoles
LANGID: MILTBL
TLC: mil

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.70
#utts aligned: 5511
Duration: 16:53:51

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.70

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MILTBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MILTBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.70)

Input Text: SAN MATEO
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Te ñaní tnáhá Xǐtohó Jesucrìstú ní cuu ndíi Dàvií ndɨhɨ ndíi Àbrahám, cue tée ní xíndecu ndéé sanaha vìhi‑gá ñuyíú‑a.
Pronunciation:  pau t e J A n a t n A h A k s u01D0p t o h o dZ e s u ch r u00ECp s t y n a ch u u n d a i d u00E0p v i a n d x016p h x016p n d a i u00C0p b r A h A m pau ch u e t u00E9p e n a k s a n d e ch u n d u00E9p u00E9p s A n A h A v u00ECp h i u2011p g A J u j a y u2011p A pau
TTS: 
  
Input Text: Te duha ndùu cuendá dava‑gá cue tée ní cuu ñaní tnáhá‑gǎ ní xíndecu ndéé sanaha.
Pronunciation:  pau t e d u h A n d u00F9p u ch u e n d A d A v A u2011p g A ch u e t u00E9p e n a ch u u J A n a t n A h A u2011p g u01CEp n a k s a n d e ch u n d u00E9p u00E9p s A n A h A pau
TTS: 
  
Input Text: Ndíi Àbrahám ní xóo ɨɨⁿ déhe ndíi, te ndíi‑áⁿ nǐ xínani ndǐi Isàác.
Pronunciation:  pau n d a i u00C0p b r A h A m n a k s o o x016p x016p x022p d u00E9p h e n d a i pau t e n d a i u2011p A x022p n u01D0p k s a n A n i n d u01D0p i i s u00E0p A ch pau
TTS: 
  
Input Text: Te déhe ndíi Isàác‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jàcób, te déhe ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jùdá, te dɨu‑ni ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu tǎtá dava‑gá cue ñaní ndíi Jùdá‑áⁿ.
Pronunciation:  pau t e d u00E9p h e n d a i i s u00E0p A ch u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i dZ u00E0p ch o b pau t e d u00E9p h e n d a i dZ u00E0p ch o b u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i dZ u00F9p d A pau t e d x016p u u2011p n i n d a i dZ u00E0p ch o b u2011p A x022p n u01D0p ch u u t u01CEp t A d A v A u2011p g A ch u e J A n a n d a i dZ u00F9p d A u2011p A x022p pau
TTS: 
  
Input Text: Te déhe ndíi Jùdá‑áⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi, ndíi Tàmár ní cuu ndíi Fàrés ndɨhɨ ndíi Zàrá.
Pronunciation:  pau t e d u00E9p h e n d a i dZ u00F9p d A u2011p A x022p n d x016p h x016p J A d x016p x055p h x016p x042p n d a i pau n d a i t u00E0p m A r n a ch u u n d a i f u00E0p r u00E9p s n d x016p h x016p n d a i z u00E0p r A pau
TTS: 
  
Input Text: Te déhe ndíi Fàrés‑áⁿ nǐ cuu ndíi Èsróm, te déhe ndíi Èsróm‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àrám.
Pronunciation:  pau t e d u00E9p h e n d a i f u00E0p r u00E9p s u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i u00C8p s r o m pau t e d u00E9p h e n d a i u00C8p s r o m u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i u00C0p r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Te déhe ndíi Àrám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Aminàdáb, te déhe ndíi Aminàdáb‑áⁿ nǐ cuu ndíi Nàsón, te déhe ndíi Nàsón‑áⁿ nǐ cuu ndíi Sàlmón.
Pronunciation:  pau t e d u00E9p h e n d a i u00C0p r A m u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i A m i n u00E0p d A b pau t e d u00E9p h e n d a i A m i n u00E0p d A b u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i n u00E0p s o n pau t e d u00E9p h e n d a i n u00E0p s o n u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i s u00E0p l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Te ñadɨ̀hɨ́ ndíi Sàlmón‑áⁿ nǐ xínani‑aⁿ Ràháb, te ní xóo ɨɨⁿ déhe‑yu ní xínani‑dě Bòóz.
Pronunciation:  pau t e J A d x016p x055p h x016p x042p n d a i s u00E0p l m o n u2011p A x022p n u01D0p k s a n A n i u2011p A x022p r u00E0p h A b pau t e n a k s o o x016p x016p x022p d u00E9p h e u2011p j u n a k s a n A n i u2011p d u011Bp b u00F2p o z pau
TTS: 
  
Input Text: Te ñadɨ̀hɨ́ ndíi Bòóz‑áⁿ nǐ xínani‑aⁿ Rǔt, te ní xóo ɨɨⁿ déhe‑yu ní xínani‑dě Òbéd, te déhe ndíi Òbéd‑áⁿ nǐ cuu ndíi Isàí.
Pronunciation:  pau t e J A d x016p x055p h x016p x042p n d a i b u00F2p o z u2011p A x022p n u01D0p k s a n A n i u2011p A x022p r u01D4p t pau t e n a k s o o x016p x016p x022p d u00E9p h e u2011p j u n a k s a n A n i u2011p d u011Bp u00D2p b u00E9p d pau t e d u00E9p h e n d a i u00D2p b u00E9p d u2011p A x022p n u01D0p ch u u n d a i i s u00E0p a pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Te ñaní tnáhá Xǐtohó Jesucrìstú ní cuu ndíi Dàvií ndɨhɨ ndíi Àbrahám, cue tée ní xíndecu ndéé sanaha vìhi‑gá ñuyíú‑a.
Aligned to: 
  
Text: Te duha ndùu cuendá dava‑gá cue tée ní cuu ñaní tnáhá‑gǎ ní xíndecu ndéé sanaha.
Aligned to: 
  
Text: Ndíi Àbrahám ní xóo ɨɨⁿ déhe ndíi, te ndíi‑áⁿ nǐ xínani ndǐi Isàác.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Isàác‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jàcób, te déhe ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jùdá, te dɨu‑ni ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu tǎtá dava‑gá cue ñaní ndíi Jùdá‑áⁿ.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Jùdá‑áⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi, ndíi Tàmár ní cuu ndíi Fàrés ndɨhɨ ndíi Zàrá.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Fàrés‑áⁿ nǐ cuu ndíi Èsróm, te déhe ndíi Èsróm‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àrám.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Àrám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Aminàdáb, te déhe ndíi Aminàdáb‑áⁿ nǐ cuu ndíi Nàsón, te déhe ndíi Nàsón‑áⁿ nǐ cuu ndíi Sàlmón.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Isàí‑áⁿ nǐ cuu ndíi Dàvií tée ní xɨ́ndaha ñàha xii cue ñáyiu isràél.
Aligned to: 
  
Text: Te déhe ndíi Dàvií‑áⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi ní cuu ndíi Salòmón.
Aligned to: