|   CMU Speech Software   |   CMU Speech Group   |  

Home
Document
FestVox Download
Festival Download

Blizzard Challenge
Blizzard Challenge 2021
Blizzard Challenge 2020
Blizzard Challenge 2019
Blizzard Challenge 2018
Blizzard Challenge 2017
Blizzard Challenge 2016
Blizzard Challenge 2015
Blizzard Challenge 2014
Blizzard Challenge 2013
Blizzard Challenge 2012
Blizzard Challenge 2011
Blizzard Challenge 2010
Blizzard Challenge 2009
Blizzard Challenge 2008
Blizzard Challenge 2007
Blizzard Challenge 2006
Blizzard Challenge 2005

Voice Demos
Limited Domain
Mailing Lists
Search Documents
Contributed parts
Links
Contact

The Blizzard Challenge 2019

The Blizzard Challenge 2019 workshop was held in conjunction with SSW10 in Vienna, Austria in September 2019.

 • "The Blizzard Challenge 2019", Zhizheng Wu, Zhihang Xie, and Simon King PDF
 • "Submission from CMU for Blizzard Challenge 2019" SaiKrishna Rallabandi, Peter Wu, Alan W Black (Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA) PDF
 • "The DeepSound Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2019" Jianjin Xiao, Donghai Wu, Xu Wang, Boxian Huang (DeepSound, Guangzhou, P.R. China; College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, China) PDF
 • "The DKU Speech Synthesis System for 2019 Blizzard Challenge" Zexin Cai, Chuxiong Zhang, Yaogen Yang, Ming Li (Data Science Research Center, Duke Kunshan University, Kunshan, China) PDF
 • "The Horizon TTS System for Blizzard Challenge 2019" Yi Zhang, Dameng Hu, Wuwen Yuan, Wei Jiang (Nanjing Institute of Advanced Artificial Intelligence, Nanjing, P.R. China) PDF
 • "The IIM System for Blizzard Challenge 2019" Husen Shi, Xiao Zhou, Jia Li, Lei Xiao, Zengfu Wang (Institute of Intelligent Machines(IIM) Chinese Academy of Sciences(CAS), Hefei, P.R. China; University of Science and Technology of China, Hefei, P.R. China) PDF
 • "The IMU speech synthesis entry for Blizzard Challenge 2019" Rui Liu, Jingdong Li, Feilong Bao and Guanglai Gao (College of Computer Science, Inner Mongolia University; Inner Mongolia Key Laboratory of Mongolian Information Processing Technology, China) PDF
 • "The IOA-ThinkIT system for Blizzard Challenge 2019" Ruimin Wang, Chunhui Lu, Xiaoyang Hao, Bolin Zhou, Zengqiang Shang, Pengyuan Zhang (Key Laboratory of Speech Acoustics and Content Understanding, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, P.R.China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, P.R.China) PDF
 • "The LINGBAN System for Blizzard Challenge 2019" Yansuo Yu, Fengyun Zhu (Lingban Research, Beijing, P.R. China) PDF
 • "The Mobvoi Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2019" Bing Liu, Yunlin Chen, Hao Yin, Yongqiang Li, Xin Lei, Lei Xie (School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China; Mobvoi AI Lab, Beijing, China) PDF
 • "The NLPR Speech Synthesis entry for Blizzard Challenge 2019" Jianhua Tao, Ruibo Fu, Zhengqi Wen (National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Beijing, China) PDF
 • "The NTUT+III's Chinese Text-to-Speech System for Blizzard Challenge 2019" Yuan-Fu Liao, Cheng-Hung Tsai (National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan; Institute for Information Industry, Taipei, Taiwan) PDF
 • "Team paopao" Haitao Chen (iQIYI, inc, Chengdu, China) Failed to submit a paper
 • "Team PingAnTech" Huayi Peng (PingAn Technology, Shenzen, China) Failed to submit a paper
 • "The RoyalFlush Synthesis System for Blizzard Challenge 2019" Ming Chen, Zeru Lu, Peng Zhang, Jian Lu, Xudong Zhao, Xinkang Xu, Xinhui Hu (Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. HangZhou, P.R. China) PDF
 • "SJTU Entry in Blizzard Challenge 2019" Bo Chen, Kuan Chen , Zhijun Liu, Zhihang Xu, Songze Wu, Chenpeng Du, Muyang Li, Sijun Li, Kai Yu (SpeechLab, Shanghai Jiao Tong University) PDF
 • "The STC text-to-speech system for Blizzard Challenge 2019" Roman Korostik, Artem Chirkovskiy, Alexey Svischev, Ilya Kalinovskiy, Andrey Talanov (STC-innovations Ltd., St.Petersburg, Russia) PDF
 • "SZ-NPU Team's Entry to Blizzard Challenge 2019" Shan Yang, Wenshuo Ge, Fengyu Yang, Xinyong Zhou, Fanbo Meng, Kai Liu, Lei Xie (Northwestern Polytechnical University, Xian, China, 710129) PDF
 • "The Tencent speech synthesis system for Blizzard Challenge 2019" Qiao Tian, Jing Chen, Shan Liu (Tencent Technology Co., Ltd) PDF
 • "The TJU-Didi-Huiyan system for Blizzard Challenge 2019" Ju Zhang, Shaotong Guo, Cheng Gong, Shuaiting Chen, Yuguang Wang, Longbiao Wang, Wei Zou, Xiangang Li (Department of Intelligence and Computing, Tianjin University, Tianjin 300350, China; Huiyan Technology (Tianjin) Co., Ltd; Didi Chuxing) PDF
 • "The TL@NTU Text-to-speech System for the Blizzard Challenge 2019" Wenjie Li, Haihua Xu, and Eng Siong Chng )School of Information Science and Engineering, Xinjiang University, China; Temasek Laboratories @ Nanyang Technological University Singapore; School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Singapore) PDF
 • "The USTC System for Blizzard Challenge 2019" Yuan Jiang, Ya-Jun Hu, Li-Juan Liu, Hong-Chuan Wu, Zhi-Kun Wang, Yang Ai, Zhen-Hua Ling, Li-Rong Dai (National Engineering Laboratory for Speech and Language Information Processing, University of Science and Technology of China, Hefei, P.R. China; iFLYTEK Research, Hefei, P.R. China) PDF
 • "The UTokyo speech synthesis system for Blizzard Challenge 2019" Shunsuke Goto, Yuma Shirahata, Gaku Kotani, Hitoshi Suda, Daisuke Saito, Nobuaki Minematsu (The University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 Japan) PDF
 • "Submission from vivo for Blizzard Challenge 2019" Yang Wang, Mingyue Wu, Zhiming Xu, Baoqin Luo, Hao Liang, Binbin Chen, Xiaoxin Chen (vivo AI Lab, Shenzhen, P.R. China) PDF
 • "Team xmuspeech" Qingyang Hong (School of Information Science and Engineering, Xiamen University, P.R. China, 361005) Failed to submit a paper
CMU/LTI This page is maintained by Alan W Black (awb@cs.cmu.edu)
Festvox is a project within LTI at Carnegie Mellon University